Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

PARTENERI

  Banca Europeană de Investiţii (BEI) 

BEI este Banca Uniunii Europene. Acţionarii săi sunt 27 de state membre ale Uniunii, care și-au subscris în comun capitalul. Consiliul de administraţie al BEI este format din miniştrii de finanţe ai statelor membre. Rolul BEI este de a oferi finanţare pe termen lung în sprijinul proiectelor de investiţii.

În afara UE, BEI este activă în peste 150 de ţări (ţările de pre-aderare din Europa de Sud-Est, ţările mediteraneene partenere, Africa, Caraibe şi Pacific, Asia şi America Latină, Asia Centrală, Rusia şi alţi vecini la Est), și are drept scop punerea în aplicare a pilonului financiar de cooperare externă al UE şi a politicilor de dezvoltare (dezvoltarea sectorului privat, dezvoltarea infrastructurii, securitatea aprovizionării cu energie şi durabilitatea mediului). Până în prezent, începănd cu 2007, BEI a semnat cu Guvernul RM 8 contracte de finanțare prin care a oferit 255,000,000 Euro pentru dezvoltarea infrastructurii Republicii Moldova în diverse domenii.


   Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

 MAIA este Promotorul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ”Filiera Vinului”.  MAIA, în rolul său de autoritate guvernamentală, poartă întreagă responsabilitate pentru implementarea și controlul Programului.  

 


Ministerul Finanţelor

MF este responsabil pentru monitorizarea Programului (parte semnatară a Hotărârii Guvernului Nr. 1005 din 26.10.2010 prin care a fost creată UIP). Rolul MF cu privire la realizarea Programului este de a lua decizii cu privire la selectarea şi autorizarea entităţilor intermediare; de a prezenta cererea de debursare către BEI a anumitor tranşe din suma împrumutului, la cererea UIP; de a transfera sursele financiare în contul IFP-urilor, care vor fi disponibile în conturile desemnate Programului; de a informa DLC privind costurile MF pentru fondurile primite de la BEI şi ratele de referinţă a dobânzilor pentru operaţiunile de creditare; de a examina rapoartele organelor de control privind activităţile financiare şi operaţiunile UCIMPRSVV.


Directoratul Liniei de Credit 

 DLC pe lângă Ministerul Finanţelor este o subdiviziune specială sub auspiciile MF, responsabilă de re-creditarea şi administrarea resurselor liniilor de credit finanţate din împrumuturile externe pentru dezvoltarea sectorului privat, în conformitate cu rezoluţia Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 29, din 25 octombrie, 1995. În cadrul Programului, DLC este responsabil pentru oferirea de consultanţă generală Instituțiilor Financiare Participante (IFP) cu privire la toate aspectele legate de implementarea Componentei Liniei de credit; evaluarea, aprobarea şi monitorizarea IFP intermediare acceptabile pentru BEI; monitorizarea respectării de către IFP a termenilor şi condiţiilor Acordurilor de Sub-finanţare şi a Manualului Operațional al Programului; aprobarea finală a proiectelor investiționale, verificarea eligibilităţii Sub-împrumuturilor finale; menţinerea registrelor şi dărilor de seamă adecvate pentru a asigura evidența corespunzătoare a tuturor tranzacţiilor legate de administrarea liniei de credit și alte însărcinări corespunzătoare în cadrul componentelor Programului.


Comisia Europeană

 CE este reprezentată în Republica Moldova prin delegaţia sa, mandatul căruia presupune următoarele: promovarea relaţiilor politice şi menţinerea pe larg a relaţiilor de colaborare cu instituţiile guvernamentale, consolidarea prezenţei UE şi familiarizarea cu instituţiile şi programele sale, monitorizarea implementării Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre UE şi Moldova, familiarizarea publicului cu procesul de dezvoltare a UE, informarea şi susţinerea strategiilor individuale ale UE, participarea la implementarea programelor de asistenţă externă ale Uniunii Europene, care se axeaza pe susţinerea dezvoltării democratice şi a bunei guvernări, acordând suport pentru realizarea reformei regulatorii şi formarea capacităţii administrative, precum şi întru reducerea sărăciei şi creşterii economice.

Comisia Europeană a acordat Băncii Europene de Investiții un grant în valoare de 2 mln Euro cu titlu de asistență tehnică pentru a susține dezvoltarea sectorul vitivinicol și studierea cadrului de realizare a Programului ”Filiera Vinului”.


 CEED II 

Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II), finațat din sursele USAID îşi propune să ajute întreprinderile moldoveneşti din sectoarele principale să concureze cu succes pe piaţa locală şi internaţională, astfel sporindu-şi vânzările şi investiţiile. CEED II îşi concentrează asistenţa în următoarele sectoare: accesorii de modă, mobilier și accesorii pentru casă, textile și confecții, vinificație și sectorul industrii exportatoare emergente.

Pentru susținerea agenților economici din sectorul vinicol, CEED II împreună cu UCIMPRSVV au elaborat Conceptul de asistențătehnică pentru companiile vinicole ce doresc sa aplice la PRSVV Filierea Vinului. În baza acestui Concept CEED II se angajează să acorde consultanta privind completarea formularelor de aplicare la PRSVV Filierea Vinului, consultanta si suport direct in elaborarea planului de afacere conform modelului recomandat de PRSVV Filierea Vinului si/sau să contribuie la cofinanțarea planului de afacere elaborat de catre o terta parte - companie de consultanţă financiară.


 SACE

SACE Group este una dintre principalele companii de management al creditului din Italia. Fondatorul companiei este Guvernul Republicii Italiene. Grupul oferă acoperire asiguratorie în peste 180 de țări, iar valoarea totală a tranzacțiilor comerciale asigurate și finanțate de către acesta este de circa 49 miliarde euro. Compania dispune de un capital social în valoare de 6.3 miliarde de euro și de experienţă de peste 30 de ani în furnizarea de soluţii de management al riscului pentru companii de toate mărimile.

În cadrul Programului, Sace Group s-a declarat dispusă să participe în calitate de garant pentru Beneficiarii Potențiali care vor achiziționa echipamente și utilaje de la o companie italiana (sau filialele acesteia din alte ţări), fiind astfel scutiți de necesitatea de-a prezenta garanții suplimentare băncilor și vor putea beneficia de rate de dobîndă mai avantajoase și termene de creditare mai lungi. 


Asociațiile regionale de producători ai vinului cu IGP din zona”Codru”, ”Valul lui Traian”, ”Stefan Vodă” și ”Bălți”.


Donatori

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internatională

USAID acordă milioane de dolari americani sub forma de asistenţă tehnică, axându-se preponderent asupra următoarelor direcţii: privatizarea sectorului funciar si energetic, necesităti din domeniul sanatatii si cel umanitar, dezvoltarea antreprenoriatului si reforma sectorului financiar.


Fundaţia Soros 

Soros în Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societătii. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, administraţia publică şi buna guvernare, societate civila, sănătate publică, şi integrare europeană.


Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

PNUD este partenerul Moldovei în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare aŢării prin acordarea unei expertize de talie mondială şi serviciilor de implementare a proiectelor. Una din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea autorităţilor guvernamentale şi factorilor de decizie într-un dialog continuu menit să atingă dezvoltarea durabilă a ţării.


Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională

SIDA este în Moldova din 1996 cu obiectivul de a acorda suportul necesar pentru accesiunea în Europa şi implementarea Planului de Acţiune a Politicii de Vecinatate ca modalitate de a promova creşterea economică şi reducerea sărăciei.


MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903