Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Despre program


Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol (Program) a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Conform Contractului de Finanțare semnat la 23 noiembrie 2010, BEI acordă Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării Programului.

Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din țară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.).

Obiectivele Programului:

 • Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe (producerea ambalajului, etichetelor, dopurilor, etc.);
 • Îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală și livrarea produselor;
 • Diversificarea piețelor de desfacere ale țării prin asigurarea autenticității producției vinicole fabricate.

Instrumentele financiare ale Programului oferite Beneficiarilor Finali sunt:

 • Credite acordate prin intermediul Instituțiilor Financiare Partenere (IFP); 
 • Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere (prin intermediul Instituţiilor Specializate).

Avantajele principale ale Programului atractive pentru Beneficiarii Potențiali sunt:

 • Termenul de creditare îndelungat;

 • Perioada de grație mare;

 • Sume investiționale mari alocate pentru implementarea unui proiect;

 • Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investițional acceptat în cadrul Programului;

 • Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul țării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectiului investițional.

Cota ZERO a TVA  se va aplica de către furnizorii autohtoni (subiecți ai impunerii cu TVA) pentru livrarea pe teritoriul tării a mărfurilor și serviciilor precum și la importul acestora în cadrul implementării Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova.

Ref.: HG a RM nr. 246 din 8 aprilie 2010 și modificările aprobate prin HG 1161 din 20.12.2010 a Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și investițională, precum și la importul acestora. Instrucțiunile detaliate privind obținerea facilităților fiscale sunt descrise în ”Îndrumarul privind aplicarea facilităților fiscale în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” descarca doc.)

Pentru a atinge scopul și obiectivele Programului UCIMPRSVV va susține agenții economici din sectorul viticol, vinicol, sectoarele afiliate industriei vinicole (întreprinderi de producere a ambalajului, etichetei, dopurilor și altor accesorii) și instituțiile de învățămînt și cercetare. 

Repartizarea Împrumutul BEI pe subsectoare se face precum urmează: 

Sectorul Valoarea procentuală din Împrumut, % Valoarea per beneficiar, Euro

Pentru sectorul vinicol, inclusiv:

 • Modernizarea echipamentelor şi utilajelor de  Producere;
 • Construcția/renovarea halelor de producere a   vinului;
 • Crearea cramelor, vinăriilor de tip chateau;
 • Extinderea activităților vinăriilor existente.
Până la 50% 5 mln Euro

Pentru sectorul viticol, inclusiv:

 • Restructurarea şi revitalizarea podgoriilor     neproductive, plantarea noilor podgorii;
 • Modernizarea utilajelor de producere;
 • Mecanizarea proceselor viticole;
 • Introducerea noilor tehnologii.
Până la 35% 2 mln Euro

Pentru industriile conexe:

 • Modernizarea echipamentelor și utilajelor ​de producere;
Până la 20%  
Pentru laboratoare, instruire, învățământ, instruirea şi dezvoltarea securităţii alimentare Minimum 5%  

Programul va fi implementat și monitorizat prin intermediul Unității Consolidate pentru  Implementarea și Monitorizarea  Programului de Restructurare a Sectorului  Vitivinicol (UCIMPRSVV), creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010.

UCIMPRSVV este un organizaţie necomercială, non-profit,  care a fost înfiinţată şi activează sub auspiciile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a RM. Este responsabilă de întreagă realizare  a Programului, inclusiv managementul financiar al Programului, organizarea de achiziţii, debursări, contabilitate, raportare financiară, audit, monitorizare, indicatori de performanţă şi de evaluare a Programului. Funcțiile cheie ale Unității în implementarea Programului sunt descrise în Regulamentul UCIMPRSVV (Anexa 1 la Hotărârea Guvernului RM nr. 1005 din 26.10.2010).

Pentru buna desfășurare a ”Liniei de credit” a Programului, UCIMPRSVV va avea următoarele funcţii:

Acordarea de asistenţă şi consultanţă activă pentru beneficiarii finali şi IFP în chestiuni şi reguli de achiziţii și de mediu;

 • Examinarea proiectelor investiționale pentru verificarea conformității cu instrucțiunile relevante referitor la achizițiile și mediul ambiant;
 • Examinarea planurilor de afaceri ale beneficiarilor finali;
 • Menţinerea contului desemnat al Programului, precum şi a unor înregistrări sumare privind utilizarea surselor Programului;
 • Prezentarea către BEI a cererii de alocare a surselor pentru proiectele investiționale şi beneficiarii finali spre aprobare;
 • Efectuarea debursărilor din conturile desemnate ale Unității către IFP în baza cererilor DLC pentru proiectele investiționale aprobate de BEI;
 • Colectarea de rapoarte şi date. Pregătirea, într-un format acceptabil pentru BEI, a rapoartelor de progres consolidate trimestriale şi anuale şi a rapoartelor de management financiar (RMF);
 • Organizarea auditului extern al conturilor Programului, aşa cum cer normele de management financiar ale BEI şi standardele naţionale de contabilitate.

UCIMPRSVV este monitorizată de Consiliul de Supraveghere (CS). Acesta este compus din 7 membri, iar componenţa nominală a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului Nr. 1005 din 26 octombrie 2010, Anexa 2. CS al CIMPRSVV va funcţiona pe întreaga durată a Programului, asigurând o interacţiune eficientă între Guvern, donatori, întreprinderile din domeniul vitivinicol, Directoratul Linie de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor şi Instituțiile Financiare Partenere. Responsabilităţile CS sunt indicate în Regulamentul UCIMPRSVV şi, în general, sunt după cum urmează:

 •  A supraveghea activităţile UIP pentru realizarea cu succes a Programului şi utilizarea eficientă a resurselor acestuia.
 •  A aproba Manualul operaţional (precum şi modificările şi completările lui ulterioare, coordonate în prealabil cu BEI) şi alte proceduri şi reglementări interne ale UIP.
 •  A aproba candidatul selectat pentru postul de director executiv al UIP, prezentând propuneri guvernului şi BEI privind numirea sau demiterea acestuia.
 •  A aproba Sub-proiectele şi alocaţiile către beneficiarii finali în sume ce depăşesc echivalentul a 2.0 (două) milioane euro.
 •  A examina rapoartele de progres ale Programului, elaborate de UIP.
 •  A examina bugetul anual al UIP, care va fi coordonat cu MF şi a decide asupra structurii şi numărului de personal executiv al UIP.
 •  A controla activităţile şi rezultatele financiare ale UIP.
 •  Alte aspecte care se încadrează în domeniul de implementare al Programului.


MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903